Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

    

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRES
Elena Cimarosti

Elena Cimarosti (Gènova 1973). Becada pel programa Sòcrates-Erasmus el 1995 (Universidad de Sevilla) i llicenciada el 1998 en assignatures literàries (Facultat de Magisteri de la Università degli Studi di Genova), aconseguí el títol de doctora de recerca en història antiga (anys 2004-2005) amb l’assignació d’una ajuda a la Università di Roma Tor Vergata. Estudiosa d’història romana i epigrafia llatina (del 2001 ençà), becària de recerca (2006-2008) i després professora contractada (2009-2011) a la Università degli Studi di Genova (Facultat de Lletres i Filosofia).

Durant els anys 1998-2000 i 2001 ha participat en cursos intensius Sòcrates-Erasmus organitzats per la Unió Europea (Las provincias del Imperio Romano. I. El Principado, Saragossa 1998; Le province dell’ Impero Romano. III. La tarda Antichità, Bordighera 2000; Roma en Europa. Diversidad, integración, transformación, Empúries 2001). El 2002 formà part del comitè d’organització del Primer Encontre Sòcrates-Erasmus de joves investigadors Las provincias del Imperio romano celebrat aquell mateix any a Saragossa. El 2005 gaudí d’un dels Ajuts per a la formació en Centres d’Alta Qualificació convocats per la Università degli Studi di Genova i ha estat titular d’una beca concedida per la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CARIGE).

D’ençà del 2000 i fins avui ha estat inclosa tant en programes de recerca cofinançats pel Ministeri italià d’Universitats i de Recerca Científica com en programes de recerca finançats per la Universitat. Del 2002 ençà ha publicat diversos articles de caràcter científic en revistes o actes de congressos sobre la història i els epígrafs romans de la província de les Alpes Cottiae i a les tabulae patronatus d’època tardoantiga. Des del 2003 és schedae scriptor per al projecte EDR (Epigraphic Database Roma) i des del 2012 bearbeiter per a EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg). És membre des del 2006 de l’AIEGL (Societas Internationalis Epighraphiae Graecae et Latinae) i des del 2009 de Terra Italia Onlus (Associazione per lo sviluppo e gli studi dellItalia Romana), de la qual és membre del consell directiu des del 2013.

És diplomada en guitarra clàssica i es diverteix tocant música brasilera.

Elena Cimarosti. Nata a Genova nel novembre del 1973. Borsista del programma «Socrates-Erasmus» nel 1995 (Universidad de Sevilla) e laureata nel 1998 in Materie Letterarie (Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Genova), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia Antica (a.a. 2004-2005) con assegnazione di borsa presso l’Università di Roma «Tor Vergata». Cultrice della materia per Storia Romana ed Epigrafia Latina (dal 2001 a oggi), Assegnista di Ricerca (2006-2008) e poi Professore a Contratto (2009-2011) presso l’Università degli Studi di Genova (Facoltà di Lettere e Filosofia).

Negli anni 1998-2000 e 2001 ha partecipato ai Corsi intensivi Socrates-Erasmus organizzati dall’Unione Europea (1998 - Las provincias del Imperio Romano. I. El Principado, Zaragoza; 2000 - Le province dell’ Impero Romano. III. La tarda Antichità, Bordighera; 2001 - Roma en Europa. Diversidad, integración, transformación, Ampurias). Nel 2002 ha fatto parte del Comitato per l’organizzazione del «Primer Encuentro Sócrates-Erasmus» de jóvenes investigadores Las provincias del Imperio romano tenutosi nello stesso anno a Zaragoza. Nel 2005 ha usufruito di uno dei Contributi per l’addestramento presso Centri di Alta Qualificazione banditi dall’Università degli Studi di Genova ed è stata titolare di una borsa elargita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (CARIGE).

A partire dal 2000 e fino ad oggi è stata inserita sia in programmi di ricerca cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica sia in programmi di ricerca finanziati dall’Ateneo. Dal 2002 ad oggi ha pubblicato diversi articoli di carattere scientifico su riviste o atti di convegno inerenti alla storia e alle epigrafi romane della provincia delle «Alpes Cottiae» e alle «tabulae patronatus» di età tardo antica. Dal 2003 è Schedae scriptor per il progetto EDR (Epigraphic database Roma) e dal 2012 Bearbeiter per EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg). È socio dal 2006 dell’AIEGL (Societas Internationalis Epighraphiae Graecae et Latinae) e dal 2009 di Terra Italia Onlus (Associazione per lo sviluppo e gli studi dell’Italia Romana), del cui Consiglio Direttivo fa parte dal 2013.

È diplomata in chitarra classica e si diverte suonando musica brasiliana.

Obres publicades per Galerada

Le iscrizioni di età romana sul versante italiano delle «Alpes Cottiae, 2012. Col·lecció sylloge
El vostre cistell  


Loading