Terms & Conditions

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 672 673 760 o enviant un correu electrònic a correu@galerada.cat

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Galerada SCCL informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Galerada SCCL, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.galerada.cat.

En utilitzar el lloc web www.galerada.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.


Comandes

El realitzar una comanda a www.galerada.cat equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.galerada.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs els farà Galerada SCCL a través d'una agència de transport designada per nosaltres. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Galerada SCCL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Galerada SCCL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Galerada SCCL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament i de pagament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

Pagament

Galerada SCCL ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament a través transferència bancària o contra reembossament.

Galerada SCCL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de www.galerada.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de www.galerada.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l'oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

Enviaments a domicili (només estat espanyol, excepte Ceuta, Melilla i província de Canarias):  el cost del transport serà de 5,00 €.
Enviaments a l'estranger: serà en funció del pes de la comanda.

En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a correu@galerada.cat.

Galerada SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.galerada.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a correu@galerada.cat o accedint a l'espai propi del client a El meu compte.

A l'espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic correu@galerada.cat.


Devolucions

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a Galerada SCCL (per correu electrònic dirigit a correu@galerada.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Galerada SCCL procedirà al reintegrament de l'import total de la compra. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l'embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari de devolucions.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantía, el client ho pot comunicar a Galerada SCCL (per correu electrònic a correu@galerada.cat) en un termini de 2 mesos. Galerada es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Aquest dret de desistiment no s'aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.galerada.cat que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Responsabilitat

Galerada SCCL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

Galerada SCCL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per Galerada SCCL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Galerada SCCL no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Galerada SCCL per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Galerada SCCL als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Galerada SCCL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de Galerada SCCL.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Galerada SCCL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.